Điều khoản website

Cảm ơn quý khách đã truy cập trang web. Mong quý khách vui lòng đọc các Điều khoản và Điều kiện trong phần này một cách kỹ lưỡng vì khi quý khách sử dụng trang web này nghĩa là quý khách đã chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện đươc ghi ở đây.

1. Quyền sở hữu hợp pháp và giới hạn sử dụng:

1.1 Tất cả các nội dung của website này và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trang thông tin, hình ảnh được đăng tải đều thuộc quyền sở hữu và/hoặc sử dụng hợp pháp của picturevolution.com. picturevolution có toàn quyền thêm, xoá hoặc sửa đổi những điều khoản này và/hoặc nội dung của website này vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

1.2 Mọi tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng tài nguyên website cho cá nhân hay tổ chức không nhằm mục đích kinh doanh. picturevolution khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường dẫn đến tài liệu gốc. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài liệu nào đều là trái phép nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của picturevolution.

2. Quy định Bảo mật Trang web Bất kỳ thông tin cá nhân hoặc tài liệu nào được gửi đến trang web này đều phải tuân theo các điều khoản và điều kiện quy định trong Quy định Bảo mật trên trang web này. tôi luôn cố gắng đảm bảo độ chính xác và đầy đủ của thông tin trên trang web này, chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin chúng tôi công bố trên trang web là không chính xác hoặc không đầy đủ. Quý khách cần chấp nhận rủi ro khi hoàn toàn tin cậy vào các tài liệu trên trang web này, đó là rủi ro của riêng quý khách. Quý khách có trách nhiệm theo dõi bất kì thay đổi nào về tài liệu và thông tin trên trang web này.

3. picturevolution có quyền thay đổi nội dung chương trình mà không cần báo trước.